Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Branżowe Centrum umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa w Liskowie

  • Rok inwestycji: 2023-2026

  • Miejsce inwestycji: Lisków

  • Łączna kwota inwestycji: 15 664 195,00 zł

Opis inwestycji

BCU w Liskowie powstaje w ramach projektu Powiatu Kaliskiego i Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie
pn.: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs).

Przedsięwzięcie realizowane jest  w partnerstwie z Polską Izbą Motoryzacji, głównym partnerem branżowym oraz partnerem dodatkowym, uczelnią prowadzącą kształcenie  Uniwersytetem Przyrodniczy we Wrocławiu. W ramach projektu przy Zespole Szkół powstaną 2 nowoczesne hale warsztatowo-garażowa oraz dydaktyczno-wystawowa, łącznie ponad 1600 m2 przestrzeni dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem terenu, co zagwarantuje najwyższą jakość kształcenia
w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne –
od symulatorów, stacji referencyjnych, systemów nawigacji i automatycznego i autonomicznego prowadzenia po nowoczesne pojazdy i maszyny rolnicze zapewnią najwyższą jakość kształcenia
i szkolenia w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Z kolei zastosowana rozszerzona i wirtualna rzeczywistość zapewni ciąg dydaktyczny od symulacji pracy, po kształtowanie kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. BCU będzie ośrodkiem kształcenia wykwalifikowanych kadr
na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Oferta BCU będzie skierowana do uczniów, studentów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz osób dorosłych chcących zdobyć nowe umiejętności zawodowe, bądź przekwalifikować się.

Szczegóły inwestycji

BCU, jako nowa jednostka w systemie oświaty pełnić będą cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.

Branżowe Centra Umiejętności to rozwinięte pod względem technologicznym ośrodki wszechstronnego kształcenia i egzaminowania w poszczególnych dziedzinach, łączące potencjał przedsiębiorców, szkół
i uczelni.

Nowatorskie rozwiązania wykraczające poza tradycyjne modele kształcenia zapewnią w BCU
w Liskowie przestrzeń dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową
na wszystkich poziomach kształcenia i tym samym przyczynią się do zapewnienia wykwalifikowanych kadr odpowiadających swoim profilem kompetencji na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. 

Utworzenie BCU odbywać się będzie poprzez budowę nowej infrastruktury, zakup wyposażenia, wpisanie BCU do systemu oświaty. Z kolei wsparcie funkcjonowania obejmować będzie działania
w czterech obszarach: działalności edukacyjno-szkoleniowej, integrująco-wspierającej, innowacyjno-rozwojowej oraz doradczo-promocyjnej.  

Oprócz funkcji dydaktycznej BCU prowadzić będzie diagnozę zapotrzebowania na umiejętności, kompetencje i zawody w dziedzinie mechanizacji rolnictwa, upowszechniać innowacje i zwiększać efektywność transferu wiedzy i nowych technologii do edukacji, upowszechniać (szkolenia, opracowania,) transformację ekologiczną i cyfrową, nowatorskie rozwiązania w kształceniu zawodowym (filmy instruktażowe i dydaktyczne), promocja kształcenia zawodowego, doradztwo zawodowe, organizowanie olimpiady zawodowej, prowadzenie platformy zalanego uczenia się, pełnienie roli instytucji certyfikującej kwalifikacje z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej), które zostaną włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji