Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej nr 674331 P w m. Zbiersk działa nr 711/1, 711/2

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Zbiersk

  • Łączna kwota inwestycji: 1 473 974,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn ze środków Powiatu Kaliskiego wynosiła 1.473.974,94 zł.

Miejsce: Projekt został zrealizowany w miejscowości Zbiersk, co miało na celu poprawę infrastruktury drogowej w tym obszarze. Finansowanie zadania pochodziło z dotacji przyznanej przez Powiat Kaliski dla Gminy i Miasta Stawiszyn.

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania polegała na przebudowie drogi gminnej nr 674331P w miejscowości Zbiersk, obejmującej działki o numerach 711/1 i 711/2. Szczegóły dotyczące zakresu prac nie zostały podane, jednak można przypuszczać, że zadanie mogło obejmować remont, modernizację lub rozbudowę tej drogi w celu poprawy jej stanu technicznego i dostępności.