Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej nr 674936P Szadek-Przedzeń

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Szadek-Przedzeń

  • Łączna kwota inwestycji: 390 000,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi gminnej nr 674936P pomiędzy Szadkiem a Przedzenią to ważne przedsięwzięcie infrastrukturalne, które miało na celu poprawę jakości komunikacji i dostępności drogowej w tym regionie. Projekt ten został zrealizowany dzięki dotacji udzielonej Gminie Ceków-Kolonia przez Powiat Kaliski.

Główne elementy projektu obejmowały:

  1. Przebudowę drogi: Istniejąca droga gminna została poddana gruntownej przebudowie, co miało na celu zwiększenie jej trwałości i komfortu użytkowania.
  2. Ucywilizowanie: Przy drodze mogły zostać wybudowane chodniki lub ścieżki rowerowe, co zwiększa bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz zachęca do aktywności na świeżym powietrzu.
  3. Poprawa bezpieczeństwa: Modernizacja drogi mogła również obejmować poprawę oznakowania i oświetlenia, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze, szczególnie w nocy.
  4. Odprowadzenie wód deszczowych: W ramach projektu mogły zostać zaplanowane rozwiązania związane z odprowadzaniem wód deszczowych, aby zapobiec zalaniom i utrzymanie nawierzchni w dobrej kondycji.

Przebudowa tej drogi miała na celu usprawnienie komunikacji między miejscowościami Szadek i Przedzeń oraz zapewnienie mieszkańcom lepszych warunków podróżowania. Poprawa jakości dróg przyczynia się do rozwoju regionu i poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Szczegóły inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Ceków-Kolonia ze środków Powiatu Kaliskiego