Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów – Zagorzyn

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Piotrów - Zagorzyn

  • Łączna kwota inwestycji: 483 803,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów – Zagorzyn

Źródła finansowania:

– całkowita wartość zamówienia: 483.803,97 zł

– Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 270.000,00 zł

– środki własne Powiatu Kaliskiego: 213.803,97 zł

 

Szczegóły inwestycji

Przedmiotem zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej
nr 4327 P na odcinku Piotrów – Zagorzyn o długości 0,366 km (tj. od km 0+000
do km 0+366). W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia wykonane zostaną roboty budowlane obejmujące m.in.:

1) projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z tym projektem,

2) roboty rozbiórkowe i ziemne,

3) wykonanie ścieżki rowerowej,

4) przebudowę istniejących zjazdów,

5) wykonanie odwodnienia,