Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały

 • Rok inwestycji: 2021

 • Miejsce inwestycji: Blizanów Drugi - Piątek Mały

 • Łączna kwota inwestycji: 6 645 522,00 zł

Opis inwestycji

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4598P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P w miejscowości Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w miejscowości Piątek Mały.”

Źródła finansowania:

 • Całkowita wartość zadania wynosiła 6.645.522,18 zł.
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2.966.256,13 zł.
 • Środki własne Powiatu Kaliskiego: 3.679.266,05 zł.

Miejsce realizacji projektu to obszar między miejscowościami Blizanów Drugi a Piątek Mały. Projekt miał na celu znaczną poprawę infrastruktury drogowej w tym rejonie, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu oraz usprawnienie komunikacji między wymienionymi miejscowościami. Projekt został współfinansowany ze środków rządowych oraz samorządowych.

Powiat Kaliski otrzymał dofinansowanie w kwocie 4 152 802,49 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4598P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały”. Dzięki temu przebudowane zostanie prawie 7 kilometrów drogi. Łączna kwota tej inwestycji to 8 305 604,97 złotych. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.

Szczegóły inwestycji

Opis działań: Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi powiatowej nr 4598P na odcinku o długości 6,8 km, rozciągającego się od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P w miejscowości Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w miejscowości Piątek Mały. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • Wykonano projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z tym projektem.
 • Przeprowadzono roboty rozbiórkowe i roboty ziemne.
 • Poszerzono jezdnię i wymieniono konstrukcje drogi.
 • Wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno–asfaltowych grysowych, w tym warstwę wiążącą i warstwę ścieralną.
 • Zbudowano pobocza z kruszywa łamanego.
 • Przebudowano chodniki i wybudowano nowe.
 • Zrealizowano budowę ronda w miejscowości Blizanów.
 • Wykonano kanał technologiczny oraz oczyszczono rowy.
 • Dokonano remontu przepustów.
 • Wykonano ściek przykrawężnikowy oraz remont istniejącego kolektora deszczowego.
 • Zamontowano wpusty uliczne i dostosowano urządzenia podziemne.
 • Usunięto kolizje telekomunikacyjne.
 • Przeprowadzono oznakowanie poziome i pionowe dróg.