Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4632P na odcinku Wola Droszewska – granica gminy Godziesze Wielkie

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Wola Droszewska – granica gminy Godziesze Wielkie

  • Łączna kwota inwestycji: 9 975 316,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 9.975.316,94 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 498.766,94 zł

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 9.476.550,00 zł

Szczegóły inwestycji

Poszerzono jezdnię do 5,50 m, wykonaną odcinkową wymianę konstrukcji podbudowy (likwidacja przełomów i deformacji), wykonano warstwy wyrównawcze oraz warstwy ścieralne na całej długości drogi, przebudowę istniejących chodników oraz odcinkowe wykonanie nowych chodników, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie pasa ruchu dla rowerów, wykonanie remontu odwodnienia drogi, wykonanie poboczy, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego