Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 6232P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego – Godziesze Wielkie

  • Rok inwestycji: 2024-2025

  • Miejsce inwestycji: Borek, Stobno, Bałdoń, Godziesze Wielkie

  • Łączna kwota inwestycji: 12 697 840,00 zł

Opis inwestycji

Wnioskowane zadanie obejmuje przebudowę w/w drogi na odcinku o dł. 8,437 km, tj. od granicy Powiatu Kaliskiego do m. Godziesze Wielkie.

Planowana do przebudowy droga powiatowa jest w bardzo złym stanie technicznym (niestabilna konstrukcja podbudowy, zdegradowana nawierzchnia jezdni, brak należytego odwodnienia). W związku z dużym natężeniem ruchu, brak bezpiecznych, zgodnych z obowiązującymi normami ciągów dla ruchu pieszych, lewoskrętów, peronów przy istniejących przystankach oraz zatok autobusowych dla transportu zbiorowego. Istniejące skrzyżowania przebudowywanej drogi m.in. w m. Borek oraz Godziesze Wielkie, ze względu na ich geometrię, stwarzają bardzo duże zagrożenie dla uczestników ruchu.

W ramach zadania planuje się zrealizować: wymianę konstrukcji jezdni, wykonanie warstwy wyrównawczej, a także położenie nowej warstwy ścieralnej. Odwodnienie drogi za pomocą oczyszczanych rowów i przepustów, pobocza wykonane z kruszywa łamanego. Zaplanowano przebudowę chodników obejmującą ich poszerzenie do 2,0 m. Zaprojektowano również przystanki z normatywnymi peronami. Planuje się wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego oraz poziomego. Wykonane zostaną przejścia dla pieszych /wraz z dojściami, rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni/. Dodatkowo na wszystkich przejściach planuje się montaż aktywnego oznakowania oraz wykonanie dedykowanego oświetlenia.  W miejscach zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu planowane jest ustawienie barier i poręczy ochronnych. Planuje się ustawienie radaru informującego o prędkości ruchu pojazdów.

Szczegóły inwestycji

Źródła finansowania:

– wartość całkowita: 12 697 840,75 – w tym:

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 7 618 704,45

– środki własne Powiatu Kaliskiego: 5 079 136,30

Miejsce realizacji: Borek, Stobno, Bałdoń, Godziesze Wielkie (GM. GODZIESZE WIELKIE)