Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 4602P w m. Przespolew Pański

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Przespolew Pański

  • Łączna kwota inwestycji: 126 000,00 zł

Opis inwestycji

Projekt stanowi istotne działanie w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na tym obszarze. Dzięki współpracy między Gminą Ceków-Kolonia a Powiatem Kaliskim, udało się zrealizować to ważne zadanie.

 

Szczegóły inwestycji

Główne cechy tego projektu to:

  1. Utwardzenie pobocza: Istniejące pobocze przy drodze powiatowej nr 4602P zostało odpowiednio utwardzone, co znacząco wpłynęło na zwiększenie stabilności i wytrzymałości drogi. To działanie przyczynia się do zmniejszenia problemów związanych z warunkami pogodowymi oraz poprawy ogólnego bezpieczeństwa na drodze.
  2. Finansowanie: Źródłem finansowania tego projektu było wsparcie finansowe w postaci dotacji udzielonej przez Powiat Kaliski. Te środki pozwoliły na sfinansowanie działań związanych z utwardzeniem pobocza.
  3. Miejsce: Projekt został zrealizowany w miejscowości Przespolew Pański, co miało na celu poprawę warunków ruchu na tej konkretnej trasie.

Działania te miały na celu zwiększenie komfortu użytkowników drogi oraz podniesienie ogólnego standardu infrastruktury drogowej na danym obszarze. Utwardzenie pobocza stanowi ważny element dbałości o bezpieczeństwo na drogach oraz zapewnia lepszą jakość komunikacji, szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych.